آخرین اخبار تعلیق رابرت مالی

اکوایران: تهران‌تایمز با انتشار نامه‌ای درون‌سازمانی از وزارت خارجه آمریکا که نشان می‌داد نماینده ویژه بایدن در امور ایران تعلیق شده است، باعث حیرت مقامات و کارشناسان بایدن شد.
اکوایران: در یکی از گزارش‌ها آمده است که مالی در ماه ژانویه چندین بار با مقامات بلندپایه ایران از جمله سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد ملاقات کرده است، روایتی که ایران رد می‌کند. آیا ارتباطی بین این جلسات، که مربوط به معامله مبادله زندانیان با ایران بود و تعلیق مالی (که ظاهراً در آوریل و دو ماه قبل از گزارش‌های از این موضوع آغاز شده بود) وجود دارد؟
۱