آخرین اخبار تورم دی

تورم تولید کننده خدمات در پاییز امسال در کشور به بالاترین سطح یک دهه ای خود رسیده است. رشد هزینه های تولید در بخش آموزش، فعالیت های مربوط به تامین جا و غذا و در بخش بیمه، مهم ترین اجزای افزایشی در تورم تولید کننده در خدمات بوده است.
به نظر می رسد شکاف تورم اعلام شده میان دو نهاد منتشر کننده آمار تورم در کشور در دی ماه به بیشترین حد خود در چند ماه اخیر رسیده است.
در حالی که مسئولان ارشد دولت مدام بر کاهش قیمت تاکید دارند اما مرکز آمار می گوید سرعت رشد تورم افزایشی بوده است. در همین خصوص تورم ماهانه در دی 1400 به 2.4 درصد رسید و بیشترین افزایش را در 4 ماه گذشته ثبت کرد.
۱