آخرین اخبار تولید ناخالص داخلی 1400

رشد انباشت سرمایه در سال 1400 صفر درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که در سال 99 رشد این شاخص بالغ بر 3 درصد بوده است.
بررسی ها نشان می دهد سهم تشکیل سرمایه از حجم اقتصاد ایران در سال گذشته تنها حدود 16 درصد بوده است، این سهم نسبت به سال 99 کاهش یافته است.
حجم حقیقی اقتصاد ایران در بازه یازده ساله 1390 تا 1400 تنها 10 درصد افزایش داشته است، این در حالیست که در بازه پنج ساله 85 تا 90 بالغ بر 11 درصد رشد در حجم اقتصاد کشور تجربه شده بود.
سهم بخش صنایع و معادن از حجم اقتصادی ایران از 24.5 درصد در سال 99 به 23.7 درصد در سال گذشته کاهش یافته است. این امر می تواند به معنی کاهش شتاب رونق تولید در 1400 باشد.
حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال 1400 بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که سهم بخش خدمات به تنهایی در این افزایش حدود 51 هزار میلیارد تومان است.
در میان سه بخش اصلی اقتصاد ایران، تنها رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گذشته منفی به ثبت رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال گذشته 31 هزار میلیارد تومان نسبت به سال 99 افزایش داشته است.
۰۱:۱۷
ایرانیان در این سال‌های قرن اخیر ترجیح داده‌اند یا ناچار شده اند درآمد اقتصاد را بیشتر صرف رفاه امروز خود کنند تا درآمد آینده.
افزایش 11.7 درصدی در رشد 9 ماهه نفت سهم بالایی را در رشد 4.1 درصدی اقتصاد ایران در این مقطع زمانی داشته است. این در حالی بود که در بخش صنعت و معدن رشدی صورت نگرفته و در کشاورزی ایران شاهد افت تولید بوده ایم.
۱