آخرین اخبار جلسه هیات دولت

اکوایران: جلسه هیئت دولت در تاریخ 15 فروردین‌ماه برگزار شد و در حاشیه این جلسه، وزیران در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ داده و به توضیح جدیدترین تصمیمات دولت پرداختند.
اکوایران: جلسه هیئت دولت در تاریخ 16 اسفند ماه برگزار شد و وزیران و مسئولین اجرایی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند.
اکوایران: جلسه هیئت دولت در تاریخ 9 اسفند ماه برگزار شد و وزیران و مسئولین اجرایی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند.
اکوایران: جلسه هیئت دولت در تاریخ 2 اسفند ماه برگزار شد و وزیران و مسئولین اجرایی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند.
اکوایران: جلسه هیئت دولت در تاریخ 27 دی ماه برگزار شد و وزیران و مسئولین اجرایی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند.
اکوایران: جلسه هیئت دولت در تاریخ 13 دی ماه برگزار شد و وزیران و مسئولین اجرایی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند.
اکوایران: جلسه هیئت دولت در تاریخ 13 دی ماه برگزار شد و وزیران و مسئولین اجرایی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند.
اکوایران:جلسه هیئت دولت در تاریخ 6 دی ماه برگزار شد و وزیران و مسئولین اجرایی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند.
اکوایران: جلسه هیئت دولت در تاریخ 29 آذر ماه برگزار شد و وزیران و مسئولین اجرایی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند.
اکوایران: جلسه هیئت دولت در تاریخ 22 آذر ماه برگزار شد و وزیران و مسئولین اجرایی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ دادند.
۱ ۲