آخرین اخبار جمشید آموزگار

۰۳:۰۸
طبق روال هر هفته، برخی اخبار و رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی سال‌های دور را در برنامه سفر در زمان مرور کردیم. البته اخباری که در هفته سوم مهر رخ داد:
۰۱:۳۲
در این برنامه سفر در زمان چند خبر کوتاه رخ داده در هفته گذشته، طی دهه‌های دور را مرور کردیم.
۱