آخرین اخبار رشد اقتصادی 1400

حجم ارزش افزوده گروه صنعت با رشد اقتصادی 6 درصدی در سال 1400 به 300 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالیست که حجم این گروه در سال 89 بالغ بر 373 هزار میلیارد تومان بوده است.
رشد اقتصادی سال گذشته 4.3 درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که افزایش تعداد شاغلین کل کشور در 1400 نسبت به سال 99 تنها 0.7 درصد بوده است.
رشد انباشت سرمایه در سال 1400 صفر درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که در سال 99 رشد این شاخص بالغ بر 3 درصد بوده است.
بررسی ها نشان می دهد سهم تشکیل سرمایه از حجم اقتصاد ایران در سال گذشته تنها حدود 16 درصد بوده است، این سهم نسبت به سال 99 کاهش یافته است.
رشد تولید کالاهای مصرفی در فروردین و اردیبشهت 1401 منفی به ثبت رسیده است، این امر میتواند باعث کاهش عرضه این نوع کالاها در ماه های آتی و بروز تورم شود.
حجم حقیقی اقتصاد ایران در بازه یازده ساله 1390 تا 1400 تنها 10 درصد افزایش داشته است، این در حالیست که در بازه پنج ساله 85 تا 90 بالغ بر 11 درصد رشد در حجم اقتصاد کشور تجربه شده بود.
سهم بخش صنایع و معادن از حجم اقتصادی ایران از 24.5 درصد در سال 99 به 23.7 درصد در سال گذشته کاهش یافته است. این امر می تواند به معنی کاهش شتاب رونق تولید در 1400 باشد.
حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال 1400 بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که سهم بخش خدمات به تنهایی در این افزایش حدود 51 هزار میلیارد تومان است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال 1400 به عدد 4.4 درصد رسید. بر این اساس حجم حقیقی اقتصاد ایران در 3 ماهه چهارم سال گذشته به رقم 341 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال 1400 منفی 3.7 درصد به ثبت رسیده است، از همین رو سهم این بخش در اشتغال زایی مناطق روستایی کشور در سال گذشته نسبت سال 99 بالغ بر 2.4 درصد کاهش یافته است.
۱ ۲