آخرین اخبار رکورد تولید

شرکت آهن و فولاد ارفع با ثبت دو رکورد دیگر در تولید روزانه آهن اسفنجی رکوردهای تولید خود در آبان ماه۱۴۰۲ را به ۶ مرتبه برساند.
رکوردزنی پیوسته آهن و فولاد ارفع در تولید
۱