آخرین اخبار سرمایه‌گذاری صنعتی

هرچند ایران و عراق روابط سیاسی نزدیک با یکدیگر دارند و در این زمینه توانستند ارتباط مناسبی بایکدیگر برقرار کنند، اما در زمینه اقتصادی رییس اتاق صنایع عراق معتقد است که هنوز فعالیت اقتصادی واقعی بین دو کشور اتفاق نیفتاده است.
۱