آخرین اخبار شاخص تولید شرکت‌های بورسی

اکوایران: آمارها حاکی از کاهش شاخص تولید و فروش شرکت‌های بورسی مربوط به خودرو و خدمات در بهمن سال جاری در مقایسه با ماه مشابه 1401 و افزایش آن نسبت به دی ماه 1402 هستند.
اکوایران: بررسی شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش تولید و کاهش فروش این شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. آمارها نشان می‌دهد در این مدت شاخص تولید رشدی 1.9 درصدی و شاخص فروش کاهشی 1.7 درصدی داشته است.
۱