آخرین اخبار صنعت سنگ

۲۰:۴۲
صادرات سنگ ایران، با ذخایر 3 میلیارد تنی تا 300 سال آینده میتواند مورد بهره برداری قرار گیرد و به عنوان یک منبع جدید ارزآوری غیرنفتی کشور عمل کند. این در حالی است که تصمیمات وزارت صمت در سال‌های اخیر، جایگاه ایران را در بازارهای صادراتی به رقیبان، به خصوص ترکیه واگذار کرده است.
۱