آخرین اخبار عملکرد فصلی

اکوایران: شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در هشت ماهه سال جاری 2 هزار و 221 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که هزار و 284 میلیارد تومان از درآمد هشت ماهه ابتدایی سال قبل این شرکت بیشتر بوده است.
اکوایران: شرکت داروسازی کاسپین تأمین در شش ماهه سال جاری به سود خالص 215 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که 36 درصد از سود خالص 158 میلیارد تومانی بهار و تابستان سال قبل بیشتر بوده است. این درحالی است که فروش این مجموعه رشد کمتری به نسبت افزایش سودآوری کاسپین داشته است.
اکوایران: شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در شش ماهه سال جاری به سود خالص 154 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که تنها 10 درصد از سود خالص 139 میلیارد تومانی بهار و تابستان سال قبل بیشتر بوده است. این درحالی است که فروش این مجموعه رشد قابل توجهی به نسبت فروش سال قبل داشته است.
اکوایران: شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در شش ماهه سال جاری به سود خالص 117 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که تنها 5 درصد از سود خالص 112 میلیارد تومانی بهار و تابستان سال قبل بیشتر بوده است. فروش این مجموعه نیز رشد خاصی به نسبت فروش سال قبل خودش نداشته است.
اکوایران: شرکت صنعتی مینو در شش ماهه سال جاری به سود خالص 738 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که 43 درصد از سود خالص 517 میلیارد تومانی بهار و تابستان سال قبل بیشتر بوده است.
اکوایران: شرکت پتروشیمی جم پیلن در شش ماهه سال جاری به سود خالص 3 هزار و 229 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که 55 درصد از سود خالص 2 هزار و 88 میلیارد تومانی بهار و تابستان سال قبل بیشتر بوده است. فروش این مجموعه اما رشد خاصی به نسبت فروش سال قبل خودش نداشته است.
اکوایران: شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در هشت ماهه سال جاری 3 هزار و 563 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که هزار و 427 میلیارد تومان از درآمد هشت ماهه ابتدایی سال قبل این شرکت بیشتر بوده است.
اکوایران: شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در هشت ماهه سال جاری ۹ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان از درآمد هشت ماهه ابتدایی سال قبل این شرکت بیشتر بوده است.
اکوایران: شرکت فولاد آلیاژی ایران در هشت ماهه سال جاری ۱۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که ۳ هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان از درآمد هشت ماهه ابتدایی سال قبل این شرکت بیشتر بوده است.
اکوایران: شرکت مجتمع فولاد خراسان در تابستان امسال با ثبت هزار و 885 میلیارد تومان سودخالص رکورد سود خالص تاریخی خود را که به بهار سال 1400 با هزار و 202 میلیارد تومان به ثبت رسیده بود را جابه‌جا کرد.