آخرین اخبار مخارج دولت

بررسی ها نشان می دهد سهم مخارج و مصرف دولت در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته از حجم اقتصاد ایران افزایش یافته است، این امر یکی از مصادیق بزرگ تر شدن دولت تلقی می شود.
بررسی ها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد ایران برای دومین فصل متوالی در بهار امسال منفی به ثبت رسیده است، این امر زنگ خطری برای کاهش رشد اقتصادی در فصول آتی محسوب می شود.
بررسی ها نشان می دهد در 4 سال اخیر به استثنا سال 97، رشد هزینه های جاری دولت با رشد درآمد های مالیاتی همخوانی نزدیکی داشته است.
رشد انباشت سرمایه در سال 1400 صفر درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که در سال 99 رشد این شاخص بالغ بر 3 درصد بوده است.
بررسی ها نشان می دهد سهم تشکیل سرمایه از حجم اقتصاد ایران در سال گذشته تنها حدود 16 درصد بوده است، این سهم نسبت به سال 99 کاهش یافته است.
۰۰:۰۰
کارنامه دخل و خرج ۳ ماه بهار امسال نشان می دهد که عملکرد بودجه دولت حسن روحانی در واپسین ماه های فعالیتش، با کسری بودجه ۵۳ هزار میلیارد تومانی همراه بود.
۰۰:۵۴
آخرین بودجه قرن، ۵ رکورد را در دهه اخیر از خود به جای گذاشت.
۰۵:۳۵
هنری هازلیت در کتاب "اقتصاد در یک درس" به ما هشدار می‌دهد که فریب استدلال تامین زیرساخت‌ها توسط دولت را نخوریم! دکتر امیرحسین خالقی قضیه را شرح می دهد.
۱