آخرین اخبار معاملات بازار باز

در هفته منتهی به 4 مهر ماه دو اتفاق مهم در بازارهای مالی به ثبت رسیده است. عملیات میان مدت بانک مرکزی در بازار باز، تقریبا روند ثابت یک ماه اخیر را ادامه داده و در بازار شبانه تزریق پول این نهاد با افت 80 درصدی مواجه شده است.
نرخ بهره رکورد یک ماهه زده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی برای نجات بورس سعی داشت تا نرخ را کاهشی کند. بررسی های آماری و شنیده ها حاکی از کسری مزمن 80 همتی در نهادهای مالی بوده که به نوعی مانع از کاهش نرخ سود بین بانکی در بازار شده و از نرخ سود هدف 20 درصدی فاصله گرفته است.
تاریخ سازی بازار باز در هفته اول شهریور ماه ادامه پیدا کرده و دومین رکورد را در تاریخ برگزاری این بازار ثبت کرده است. یکی از مهم ترین شاخص ها در بازار باز نرخ سود بوده که در هفته منتهی به 7 شهریور ماه به 21.21 درصد رسیده است. این در حالی است که تزریق پول در این معاملات برای سومین هفته متوالی در مرز 70 همت قفل شده است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی مرداد ماه سنت مردادی خود را شکسته و دوباره افزایشی شد. این شاخص که در هفته پیش از روند نزولی خود بازمانده و تقریبا سرعت افت آن گرفته شده بود در این هفته دوباره افزایشی شده است. اتفاقی که برخی تحلیل گران آن را ریشه در کاهش منابع در بازار بین بانکی می دانند.
در بازار باز معاملات بانک مرکزی با بانک ها روندی ثابت را رقم زد . این در حالی بود که نرخ سود در راس 5 هفته قرار گرفته و سطحی برابر با 20.3 درصد داشته است. اتفاقی عجیب که می تواند خلاف فرمان اولیه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی بوده باشد.
بانک مرکزی در هفته های اخیر مسیر نرخ سود را تغییرداده است. یکی از الزامات کاهش نرخ سود بین بانکی رشد معاملات در بازار است. برخی تحلیلگران معتقدند رشد بی شمار بسط پول در این بازار از محل پایه پولی می تواند منجر به تورم زایی در کشور شود. این شاخص در هفته اخیر منجر به افزایش 5 همتی پایه پولی شده است.
بانک مرکزی دادگاهی را برگزار می کند که در آن نه متهم است نه شاکی، بلکه نقش یک قاضی را دارد. قضاوت برای تعیین نرخ سود بین بانکی که اکنون مهم ترین موضوع سیاست گذار در این نهاد است. تعارض منافع بورسی ها با نرخ تورم در تعیین این شاخص دوگانه ای است که بانک مرکزی را وادار به انتخابی مهم می کند. کاهش یا افزایش؟ تحلیلگران برای این انتخاب بانک مرکزی سه راهکار مهم را پیشنهاد می دهند.
نرخ سود بازار باز در سه هفته گذشته رکوردهای تازه تری را در این بازار به ثبت رسانده است. این شاخص به نوعی هزینه استقراض بانکها از بانک مرکزی بوده و اکنون به 21.5 درصد رسیده است. بالاترین نرخ سودی که تاکنون در این معاملات ثبت شده است. این روند در حالی رقم خورده که بسط پول در این معاملات برای پنجمین هفته متوالی ثابت مانده است.
درعملیات بازار باز هفته چهارم تیر ماه بانک ها همچنان نیاز نقدینگی بالایی داشته و موج تقاضای بالایی را در بازار باز ثبت کردند. این در حالی است که این نهاد همچنان بسط پول را در سطح 60 همت ثابت نگه داشته است. از سوی دیگر رفتار انقباضی بانک مرکزی در این بازار موجب شد تا نرخ سود رکورد تاریخی خود را ارتقا دهد.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم تیر ماه به قله 1 سال و نیمه رسید و برابر با 21.14 درصد ثبت شد. این رکوردزنی در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار باز نیز مسیری افزایشی داشته و پیش از این رکوردتاریخی را ثبت کرده بود. برخی کارشناسان این اتفاقات اخیر نرخ سود را در جهت سیاست پولی اخیر بانک مرکزی در جهت کنترل تورم می دانند.