آخرین اخبار نرخ سود 1400

نرخ سود در بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی به کف دو ساله رسیده و در کمترین سطح خود از سال 1400 تا کنون قرار گرفته است. بررسی نرخ سود ها نشان می دهد در هیچ کدام از بازاهای مالی این شاخص ها افزایشی نبوده اند.
نرخ بهره در هفته های اخیر روندی نوسانی داشته و پس از سه هفته به مرز 20.3 درصد برگشت. این در حالی است که بانک مرکزی در این مدت با بسط هفته ای بیش از 90 همت سعی در کاهش نرخ سود داشته که گویی این نرخ تغییری نداشته است.
نرخ سود بین بانکی در بازار باز رفتار نزولی خود را ادامه داد. در سایر بازار های مالی نیز رفتار نرخ سود ها نزولی بوده و تنها در بازار باز تغییری را به ثبت نرسانده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته دوم اسفند روندی نزولی داشته و در سطح 20.3 درصد قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد در مدت زمان سپری شده از عملیات کاهشی نرخ بهره از ابتدای زمستان تاکنون، با وجود رشد 50 درصدی بسط پول در بازار باز و کاهش 1.15 واحد درصدی نرخ سود در بازار باز، نرخ بهره تنها 0.8 واحد درصد افت داشته است.
بانک مرکزی در هفته اول اسفند باز هم با تمام اوراق پیشنهادی بانک ها موافقت کرده و 85 هزار و 550 میلیارد تومان پول در بازار باز تزریق کرد. این بیشترین بسط پول در تاریخ برگزاری بازار باز بوده ضمن آنکه اعتبارات قاعده مند نیز در بازار شبانه به رکورد چهارماهه خود رسید.
با این که بانک مرکزی در هفته پایانی بهمن توانست نرخ سود را با تزریق مداوم پول در بازار باز به کف چهار ماهه تنزل دهد اما هنوز با سیاست های خود فاصله قابل توجهی دارد. نرخ سود بین بانکی هنوز بالاتر از 20 درصد بوده و بازدهی بورس در این ماه تقریبا صفر.
نرخ سود بازارهای مالی در هفته پایانی بهمن حاوی رکوردهای مهمی بود. در مهم ترین آن نرخ سود بین بانکی در این بازار با تداوم روند نزولی خود در پایین ترین سطح 4 ماه اخیر قرار گرفت و نسبت به هفته قبل 0.05 واحد درصد کاهش پیدا کرد.
نرخ بهره در کشور به کمترین سطح خود در دو ماه اخیر رسیده و نسبت به هفته قبل 0.35 واحد درصد کاهش پیدا کرد. این بیشترین میزان افت هفتگی نرخ بهره از ابتدای پاییز 1400 تا کنون بوده است.
هزینه وام مسکن در 19 دی ماه دوباره رکورد زنی کرده و تمهیدات اخیر بانک مسکن در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه وام مسکن نتوانست مانع از رشد این قیمت شود. این رویداد موجب شد تا نرخ سود وام خانه دار شدن از کانال خرید اوراق تسه از مرز 21 درصد عبور کند.
نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر کاهش بسیار اندکی داشته است. این نرخ اکنون در هفته منتهی به 25 آذر ماه برابر با 21.04 درصد است. تحلیل ها از بازارهای مالی نشان می دهد روند صعودی تراکنش در بازار باز می تواند از دلایل عمده کاهش در نرخ بهره در بازار بین بانکی باشد.
۱