آخرین اخبار نرخ سود بازار شبانه

دو رکورد مهم در عملیات بازار های بین بانکی در هفته پایانی آبان ماه به ثبت رسید. در این معاملات بانک مرکزی روند ثابت تزریق پول در بازار باز را در مرز 70 همت ادامه داده و در مقابل تزریق پول در بازار شبانه را به رکورد یک ماهه رسانید.
نرخ سود حراج اوراق بدهی دولتی رکورد دار در سومین هفته مهر ماه بوده است. هم ارز با هفته دوم پاییز این شاخص در رأس عملیات هفتگی اوراق بدهی دولتی در سال جاری قرار گرفت. اتفاق مهم دیگر دراین مقطع حکایت از روند ثابت نرخ سود در تمام بازارها در دو هفته اخیر داشته است.
بانک مرکزی رفتار خود در هفته قبل را تثبیت کرده و همچنان مرز بی نوسانی را در پایان تابستان به ثبت رسانده است. در همین رابطه در عملیات بین بانکی این نهاد در هفته منتهی به 29 شهریورماه تزریق پول در بانک ها بدون تغییر بوده و نرخ سود نیز در مسیر ثابتی قدم برداشته است.
خالص مداخله بانک مرکزی در بانک ها برای دومین هفته متوالی منفی شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که البته نرخ سود موزون مداخله این نهاد که به نوعی هزینه استقراض بانک هاست در سطح بالایی قرار داشته است. برخی کارشناسان این اتفاق را ناشی از سیاستهای انقباضی این نهاد در بازار دانسته و عامل رشد نرخ را بالاتر رفتن کسری بانک ها می دانند.
نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم شهریور ماه به رکورد خود در یک ماه گذشته رسیده است. در تحلیل این اتفاق آمارها و منابع آگاه دو فرضیه مهم را مبنای این اتفاق قرار می دهند. فرض نخست نصب سقف جدید برای نرخ بهره بین بانکی بوده و فرض دوم اشاره به کاهش منابع در بازار بین بانکی داشته است.
در عملیات بازار باز نیمه شهریور ماه نرخ سود در کانال 21 درصد ثابت ماند. مرور آمارها نشان می دهد این نرخ در مقایسه با قبل سطح بالایی به شمار می آید. اتفاق مهم دیگر در این مقطع، رکورد زنی تزریق پول در بازار بین بانکی و عبور از مرز 30 همت بوده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم مرداد ماه با 0.05 واحد درصد کاهش نسبت به هفته قبل مسیر نزولی خود را ادامه داد. داده ها نشان می دهد سرعت افت این متغیر در مقطع کنونی کاهش پیدا کرده اما همچنان مسیر نزولی خود را ادامه داده است.
نرخ سود در غالب بازارهای مالی هفته دوم مرداد نزولی بود. بانک مرکزی به منظور اهداف پولی خود نرخ بهره را کنترلی تر کرده و این شاخص را 0.5 واحد درصد تنزل داد. در ادامه نرخ سود بازار باز نیز 1.5 واحد درصد افت را در این هفته تجربه کرد.
نرخ سود در بازارهای هفته چهارم تیر خبر از سه اتفاق مهم داشته است. در بررسی های آماری این متغیرها مشاهده می شود نرخ سود بازار باز به بالاترین سطح خود در تاریخ برگزاری این بازار رسیده است. همین موضوع موجب شده تا رشد تقاضا در بازار بین بانکی نیز نرخ بهره را به بالاترین سطح دو ساله بکشاند.
بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی درهفته دوم تیر ماه تنها بازاری بود که با کاهش قابل توجه نرخ سود مواجه شد. در سایر بازار های مورد بررسی یا تغییر چشمگیری ثبت نشده یا نرخ سود روند صعودی را از خود برجای گذاشته است.