آخرین اخبار نظام حقوقی

۱۶:۰۶
کم نیستند افرادی که بعد از توسعه هوش مصنوعی و در دسترس قرار گرفتن آن دغدغه از دست رفتن شغلشان را دارند.
۴۳:۲۷
تراز قسمت اول؛ اقتصاد و حقوق چه ربطی به هم دارند؟
۱