آخرین اخبار کارمزد معاملات

اکوایران: در میان چهار شرکت فراکاب بورسی، بورس کالا در اسفند ماه 1401 با 78 میلیارد تومان درآمد صدر نشین شد. پیشی گرفتن درآمد ماهانه بورس کالا از بورس درحالی در سال 1401 تثبیت شد که در سال 1400 متوسط درآمد ماهانه بورس 13.5 درصد بیشتر از بورس کالا بود.
اکوایران: بهمن امسال، بازار سهام در اکثر روزهای معاملاتی رکود داشت. با وجود کاهش ارزش معاملات خرد سهامی، تفاوت نرخ کارمزد دیگر معاملات و حتی افزایش ارزش معاملات غیرسهامی، موجب رشد درآمد بهمن فراکاب نسبت به متوسط درآمد ماهانه امسال شد.
۱