آخرین اخبار رشد

۰۱:۰۷
آخرین داده‌های هزینه و خانوار و تورم دهک‌های مختلف در پایان سال ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران، برآوردی از هزینه زندگی ماهانه خانوار شهری به دست می‌دهد‌. براساس این داده‌ها که رشد قیمت‌ها در آن لحاظ شده‌اند، تفاوت هزینه خوراکی و دخانی خانوار در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ یعنی قبل و بعد از نقدی‌سازی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا بهمن ماه هم محاسبه شده و می‌توان آن را با یارانه نقدی پرداختی معادل مقایسه کرد.
۰۱:۳۱
بررسی‌ها نشان می‌دهد دو دسته عوامل بیرونی و درونی بخش مسکن بر روند این بازار اثرگذار هستند. این عوامل هر یک می‌توانند روند رشد قیمت مسکن را تند یا آهسته کنند. با توجه به اینکه تورم ماهانه بازار مسکن طی یکی دو ماه اخیر تندتر از ماه‌های گذشته حرکت کرده این سوال وجود دارد که کدام یک از عوامل درونی یا بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن در این وضعیت موثر بوده‌اند؟
۰۰:۵۶
بررسی رشد حقیقی بودجه کشور از سال 91 تا 1400 نشان می دهد ارقام منابع بودجه سالهای انتقال دولت، به شکل معناداری نسبت به همین ارقام در سالهای قبل، رشد داشته است.
بررسی ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی بخش خدمات در تابستان سال گذشته نزدیک به 6 درصد بوده، این در حالیست که در تابستان امسال نرخ رشد این بخش به یک و نیم درصد هم نمی‌رسد.
۰۳:۳۲
چرا آمارهای نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار با هم متفاوت است؟‌
رشد اقتصادی ایران در سال جاری بیشتر خواهد بود اما نه در بخش نفت. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پیش بینی کرده با رشد اقتصاد در بخش های خدمات و کشاورزی در کشور تحت تاثیر تخلیه شوک کرونا و رشد میزان بارندگی، تولید ایران رشدی 7.3 درصدی را در پایان سال داشته باشد
۰۱:۵۹
به فاصله دو روز بعد از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی نیز نسبت به انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی سال 1400 اقدام کرد.
۰۱:۳۸
آیا رشد اقتصادی منجر به آلوده شدن زمین و دامن زدن به چالش‌های زیست‌محیطی می‌شود؟ اعداد و ارقام در این باره چه می‌گویند؟
۰۰:۰۰
رشد احتمالی نابرابری در ایران و جهان، ناکامی در رسیدن به شعار انقلاب مشروطه یا پیشرفت و توسعه کشورهای در حال توسعه؟
۰۱:۰۹
از مهمترین متغیرهای رشد اقتصادی، سهولت فضای کسب و کار است.
۱ ۲