آخرین اخبار نرخ بیکاری

بانک جهانی برآوردی از نرخ بیکاری در ایران منتشر کرده است که با آمارهای داخلی اختلاف دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم زنان از تعداد شاغلین کل کشور در بهار سال جاری حدود 15 درصد بوده است، همچنین بخش قابل توجهی از زنان در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
آمار ها نشان می دهند نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در بهار سال جاری 24 درصد به ثبت رسیده است، این نرخ نسبت به بهار سال 1400 حدود 2 درصد افزایش داشته است.
بررسی ها نشان می دهد در بهار امسال نسبت به بهار 1400 بالغ بر 118 هزار نفر به جمعیت بیکار مناطق شهری افزوده شده است.
تعداد شاغلین کل کشور در بهار امسال نسبت به بهار 1400 نزدیک به 100 هزار نفر کاهش داشته است، بررسی ها نشان می دهد بیشترین کاهش تعداد شاغلین در بخش کشاورزی رخ داده است.
بررسی ها نشان می دهد علی رغم اینکه در بهار امسال نسبت به بهار 1400 نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است، نرخ بیکاری نیز با 0.4 افزایش به 9.2 درصد رسیده است.
رشد اقتصادی سال گذشته 4.3 درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که افزایش تعداد شاغلین کل کشور در 1400 نسبت به سال 99 تنها 0.7 درصد بوده است.
۰۰:۴۶
عربستان سعودی این روزها رکود کمترین نرخ بیکاری از سال 2008 تا کنون را به ثبت رسانده‌است.
اکوایران: نرخ بیکاری در سال گذشته 9.2 درصد به ثبت رسیده است، این پایین ترین نرخ بیکاری در 25 سال گذشته است. اما به عقیده کارشناسان سال 1400 را نمی توان بهترین سال از منظر بهبود اشتغال و بیکاری دانست.
اکوایران: بر اساس آمار های رسمی، 40.3 درصد از بیکاران کشور را فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل می دهند.