آخرین اخبار نرخ بیکاری جوانان

نرخ بیکاری در زمستان 1400 0.5 واحد درصد افزایش فصلی داشته و به 9.4 درصد رسید. این در حالی بود که نرخ مشارکت اقتصادی و سهم فعالان از کل جمعیت در اقتصاد کشور به کمترین سطح خود در هفت سال اخیر رسیده است.
نرخ بیکاری جوانان در کشور به بالاترین سطح خود در یک سال ونیم اخیر رسید. تفکیک آماری این نرخ به دوبخش زنان ومردان نشان می دهد شیوع بیماری کرونا به درصد بیکاری بانوان بیشتر از سایر گروه ها افزوده و این دسته از بیماری کرونا تاثیر بیشتری گرفته اند.
وعده‌های کاهش فوری بیکاری و ایجاد اشتغال انبوه در کوتاه‌مدت آن هم در کنار سیاست‌های بازتوزیعی و مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد نه تنها واقع‌بینانه نیست، بلکه ناشی از عدم شناخت علمی از شرایط بازار کار و رویاپردازی در خصوص آن است.
۱