آخرین اخبار اکوپدیا

۱۲:۰۹
برداشت های اشتباه از علم اقتصاد مثل غباری است که موجب گم کردن راه از بیراهه می شود. وقتی فضا غبار آلود است مدعی و متهم هم قابل شناسایی نیست.
پول چیست؟ برای چه بوجود آمده است؟ تکوین آن در تاریخ به چه نحو بوده است؟ حجم مطلوب پول چگونه بدست می آید؟
۱۲:۱۷
هزینه فرصت چیست و چرا یکی از مهم ترین مفاهیم علم اقتصاد است؟ چشم پوشی از آن در امر سیاستگذاری چه خسرانی به بار می آورد؟
۱۳:۰۶
پادکست «اکوپدیا»، هدفش این است که به سرچشمه بپردازد، یعنی مبانی علم اقتصاد؛ اگر مبانی برای عموم روشن و مشخص باشد، جلوگیری از سیاست های اشتباه ممکن خواهد بود، در غیر اینصورت امیدی نیست.
۱