آخرین اخبار بازدید رهبری از نمایشگاه

اکوایران: بازدید رهبری از نمایشگاه‌ها و رویدادهایی در حوزه تولیدات و توانمندی‌های داخلی، پیش‌تر نیز اتفاق افتاده بود؛ اما شاید نکته‌ای که نمایشگاه اخیر را متفاوت کرده، حضور شرکت‌های کوچکتر در کنار مجموعه‌های بزرگتر بود؛ موضوعی که با تاکید اخیر بر ضرورت فعالیت بنگاه‌های خصوصی و حمایت از آنها بی‌ارتباط نیست.
۱