آخرین اخبار دریاچه

مقدار باران، برف یا سایر بارش‌هایی که در طول سال در یک نقطه از سطح زمین می‌بارد، بستگی زیادی به محل آن نقطه دارد. آیا در بیابان است؟ آیا در یک جنگل بارانی است؟ یا جایی بین این دو حد واقع شده است؟ اغلب بارندگی در امتداد سطح به اقیانوس می‌ریزد، اما می‌توان آن را برای مدتی در دریاچه‌ها نگه داشت.
۱