پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • برداشت رای از سبد مالباختگان بورس ؟

    نام بردن پرتکرار از بورس و متضرران و مال باختگان در این بازار، شباهت بسیاری دارد با سال ۹۲ و حواشی موسسات مالی و اعتباری در آن زمان.

    ۰ مشاهده ۰۲:۴۲
۱