پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • بسیج اروپا در برابر مهاجران

    دوازده کشور اروپایی از اتحادیه اروپا خواستند تا هزینه ساختن حصار مرزی برای مقابله با مهاجران را تامین کند.

    ۰ مشاهده ۰۳:۳۹
  • درخواست ایران در ازای پناه دادن به آوارگان

    درخواست ایران در ازای پناه دادن به آوارگانسازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو، به هزینه‌های گزاف و سنگین برخورد با پناهجویان و ممانعت از ورود آنها به کشورهای دیگر با هدف رسیدن به کشورهای اروپایی اشاره کرده است.

    ۰ مشاهده ۰۳:۳۸
۱