آخرین اخبار ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت

اکوایران: در اولین هفته کاری اردیبهشت ماه 1401 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کمتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت.
اکوایران: در سومین هفته کاری فروردین ماه 1401 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت.
اکوایران: در هفته چهارم اسفند ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافت.
اکوایران: در هفته سوم اسفند ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کمتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت.
اکوایران: در هفته اول اسفند ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت.
اکوایران: در هفته سوم بهمن ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام بیشتر شد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافت.
اکوایران: در هفته دوم بهمن ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام تغییر محسوسی نکرد و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت.
اکوایران: در هفته اول بهمن ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام کاهش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است.
اکوایران: در هفته آخر دی ماه 1400 سهم اوراق از ارزش معاملات بازار سهام افزایش یافت اما میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق کاهش یافته است.
اکوایران: روز دوشنبه 27 دی 1400، ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه -نسبت به روز یکشنبه- رشد 150 برابری داشت.
۱ ۲