آخرین اخبار اشتغال بخش صنعت

اکوایران: بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از شاغلان کشور در زمستان 1401 نسبت به زمستان 1400 نشان می‌دهد سهم اشتغال در بخش‌های‌ کشاورزی و صنعت کاسته شده و به اشتغال در بخش خدمات کشور افزوده شده است.
اکوایران: از میان سه بخش مهم اقتصادی کشور، بیشترین خروج شغلی در بخش صنعت رقم خورده است. در همین رابطه در یک سال منتهی به پاییز امسال، نزدیک به یک میلیون و 362 هزار نفر از شاغلان از بخش صنعتی اقتصاد خارج شده‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد مهم‌ترین مقصد این عده بخش خدمات بوده است.
۱