آخرین اخبار اشتغال بخش کشاورزی

اکوایران: آمارها نشان می‌دهد طی یک سال اخیر به طور متوسط روزانه حدود 659 نفر از کشاورزان روستایی، کار کشاورزی را رها کرده‌اند. به بیان دیگر، تقریبا هر دو دقیقه (130 ثانیه) یک کشاورز روستایی، از این بخش خارج شده است.
اکوایران: بررسی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از شاغلان کشور در زمستان 1401 نسبت به زمستان 1400 نشان می‌دهد سهم اشتغال در بخش‌های‌ کشاورزی و صنعت کاسته شده و به اشتغال در بخش خدمات کشور افزوده شده است.
اکوایران: از میان سه بخش مهم اقتصادی کشور، بیشترین خروج شغلی در بخش صنعت رقم خورده است. در همین رابطه در یک سال منتهی به پاییز امسال، نزدیک به یک میلیون و 362 هزار نفر از شاغلان از بخش صنعتی اقتصاد خارج شده‌اند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد مهم‌ترین مقصد این عده بخش خدمات بوده است.
۱