آخرین اخبار اقتصاد آزاد در تجارت

۰۵:۰۲
یکی از عوامل نارضایتی گروه‌های بزرگ مردم در جوامع مختلف، نابرابری درآمدی است.
۰۳:۰۷
سال هاست افسانه ای در ذهن سیاستمداران شکل گرفته است که معتقدند تجارت آزاد و واردات باعث عدم حمایت از بازارهای داخلی و به ویژه کارگران کشور می شود از این رو با مثالی از فردریک باستیا به این موضوع می پردازیم.
۱