آخرین اخبار انجمن زغالسنگ

۱۹:۳۱
تعیین حقوق دولتی تعیین کننده سرنوشت یکسال پیش روی معدنی هاست. موضوعی که به نگرانی معدنی ها تبدیل شده است، زیرا به گفته سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران، در حال حاضر عوامل بسیاری در کنار حقوق دولتی توسعه در بخش معدن را نشانه گرفتند و به نوعی معدنکاری در فضایی مبهم پیش می رود.
۱