آخرین اخبار ایجاد شورای تجارت خارجی

اکوایران: فعالان بخش خصوص در روز ملی صادرات ایران که با حضور رییس جمهور برگزار شد 2 درخواست مطرح کردند؛ درخواست اول بخش خصوص به تشکیل شورای تجارت خارجی مربوط می شد. اما خواسته دوم این بخش به در نظر گرفتن توسعه رشد صادرات کالا با فناوری بالا در برنامه هفتم باز می گشت.
۱