آخرین اخبار بازدهی بورس

اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 39 هزار واحد ریزش کرد و شاهد خروج پول حقیقی از بازار سهام بودیم.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در سه روز متوالی رشد کرد اما روند خروج پول حقیقی از بازار سهام ادامه داشت.
اکوایران: در اسفند ماه بازدهی ماهانه بورس مثبت شد و روند خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام تداوم داشت و شاهد خروج 667 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بودیم.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از هزار واحد ریزش کرد و شاهد خروج پول حقیقی از بازار سهام بودیم.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 9 هزار واحد ریزش کرد و رکورد 4 روز خروج پول حقیقی مداوم را ثبت کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 16 هزار واحد ریزش کرد و رکورد 3 روز خروج پول حقیقی مداوم را ثبت کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 62 هزار واحد ریزش کرد و رکورد 10 روز خروج پول حقیقی مداوم را ثبت کرد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 12 هزار واحد ریزش کرد و رکورد 6 روز خروج پول متوالی ثبت شد.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 16 هزار واحد تنزل کرد اما شاخص هم وزن رشد کرد.
اکوایران: بررسی عملکرد بازارهای دارایی در پایان هشتمین ماه سال نشان می دهد طلای جهانی در بازه ماهانه بهترین عملکرد را داشته است. این در حالی است که روند هشت ماه بازارها نشان دهنده عملکرد برتر شاخص هموزن بورس بوده است.