آخرین اخبار بهروز گتمیری

۰۳:۳۵
از نظر بهروز گتمیری استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران نظام آموزشی و مسئولیت اجتماعی اصلیترین دلایل فروریزش متروپل است.
۰۴:۰۴
مشکل اصلی در اجرای ساختمانها ،عدم نظارت پیوسته و نه مقطعی از طرف شهرداری است.
۱