آخرین اخبار تحول خواهان

۰۳:۴۶
با رفتن علینقی خاموشی از اتاق بازرگانی ما شاهد ورود نهاوندیان به اتاق بازرگانی بودیم؛ با این شرایط طیف سنتی که 27 سال حضور مستمر در اتاق بازرگانی داشت، اتاق را به طیف جدید واگذار کرد؛ با این تغییر و تحولات حال این پرسش مطرح می شود که رویکرد این دو طیف چه تاثیری بر اتاق بازرگانی داشته است؟
۱