آخرین اخبار تراکنش بانکی بهار

جهش بالاتر تراکنش های بانکی تهران دراردیبهشت ماه موجب شد تا در پایان بهار سهم این شاخص تهران از کل کشور به سطح بی سابقه 24.5 درصد برسد. در حالی که تعداد تراکنش این استان هم چنان سهم ثابتی را از کل داشته برخی این رویداد را ناشی از شروع موج تورم از پایتخت می دانند.
بررسی تراکنش های بانکی در خرداد ماه امسال نشان می دهد سهم 50 درصدی این شاخص از کل کشور تنها در 5 استان به ثبت رسیده و مابقی در سایر مناطق کشور. در این میان بیشترین حجم تراکنش بانکی خرداد ماه نیز در تهران به ثبت رسیده که برابر با 159 همت بوده است.
۱