آخرین اخبار تورم ماهانه میوه

تصویر تورم شهریور ماه در شهرها و روستاها نشان از سطح برابر رشد قیمت ها در این نقاط داشته است . اما آمار جزئی تر از این شاخص نشان می دهد خدمات در نقاط شهری و خوراکی های تازه در روستاها عامل پیشبرد تورم در این مناطق بوده اند. در ادامه تورم آموزش در مناطق روستایی نیز برابر با 5.2 درصد بوده که به مراتب بیش تر از نقاط شهری بوده است.
۱