آخرین اخبار حجم تراکنش استان ها

جهش بالاتر تراکنش های بانکی تهران دراردیبهشت ماه موجب شد تا در پایان بهار سهم این شاخص تهران از کل کشور به سطح بی سابقه 24.5 درصد برسد. در حالی که تعداد تراکنش این استان هم چنان سهم ثابتی را از کل داشته برخی این رویداد را ناشی از شروع موج تورم از پایتخت می دانند.
۱