آخرین اخبار حسین درودیان

۰۱:۴۵
در مناظره ای که با حضور پویا جبل عاملی و حسین درودیان، کارشناسان اقتصادی در اکوایران برگزار شد، طرفین در خصوص موضوعات مختلف پیرامون نقدینگی، توسعه، پول، هدایت اعتبارات، نقش دولت در توسعه، عملکرد بانک های مرکزی و الگوهای مختلف توسعه به بحث و گفتگو پرداخته اند.
۰۱:۳۴:۴۳
آیا نقدینگی یک کارگردان یا مهندس دارد که قابل هدایت به هر هدفی باشد؟
۰۰:۵۳
نقدینگی در اقتصاد قابل هدایت است؟ اگر چنین گزاره ای صحیح است چرا تاکنون این هدف سیاستگذاران محقق نشده است؟ و اگر این گزاره صحیح نیست، اصرار بر اجرای آن چه خساراتی به اقتصاد وارد می کند؟
۱