پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • تفاوت سلطنت از ریاض تا لندن

    شفافیت درآمد سلطنتی و پرداخت مالیات ملکه با تعریفی که ما از سلطنت داریم و در تاریخ کشور تجربه‌اش کردیم در تضاد است.

    ۰ مشاهده ۰۲:۱۰
۱