آخرین اخبار روابط دوجانبه ایران و عراق

گسترش چشمگیر روابط عربستان و امارات با عراق و لزوم رقابت ایران با این دو کشور ازجمله مسائل تعیین‌کننده در آینده روابط دوجانبه ایران و عراق محسوب می شود. با این شرایط این پرسش مطرح می شود که برای حفظ بازار عراق باید چه کرد؟
۱