پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • از طالبان تا تهران

    در حالیکه اتفاقات اخیر افغانستان حول طالبان، به کلی کرونا را از ذهن مردم این کشور پاک کرده.

    ۰ مشاهده ۰۱:۰۷
۱