آخرین اخبار سهم تورم دهک

اکوایران: گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در دهک اول یعنی کم‌درآمدترین اقشار جامعه، حدود 50 درصد از رشد قیمت‌ها از ناحیه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. همچنین در حالیکه در پایین‌ترین دهک‌های جامعه، حمل و نقل سهم قابل توجهی در تورم اردیبهشت داشته، اما در دهک دهم سهم این گروه از تورم، منفی بوده است.
اکوایران: تورم دی‌ماه امسال به تفکیک طبقات درآمدی اجتماع نشان می‌دهد افزایش متوازن قیمت‌ها به نوعی تمام دهک‌ها را درگیر تورم کرده است. در همین رابطه، طبق داده‌های مرکز آمار، در دهک اول نان و سبزی و در دهک دهم خودرو و مسکن بیشترین سهم را در رشد تورم این دهک‌ها در اولین ماه زمستانی داشته است.
۱