آخرین اخبار سهم هزینه مصرفی

سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری و روستایی در ایران به قله چهار ساله رسید و تقریبا در سطح 43 درصد قرار گرفت. افزایش هزینه های اساسی تر در بخش هایی نظیر بهداشت و مسکن می تواند یکی از عوامل مهم در کاهش هزینه تفریح و سرگرمی ایرانیان در مقطع مشابه بوده باشد.
۱