آخرین اخبار سپیده صالحی

۰۱:۵۹
به فاصله دو روز بعد از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی نیز نسبت به انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی سال 1400 اقدام کرد.
۰۴:۰۳
سپیده صالحی مدیرکل دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران:
به فاصله چند روز پس از انتشار آمار رشد اقتصادی از سوی «مرکز آمار ایران»، بانک مرکزی هم نسبت به انتشار این آمار اقدام کرد.
۱