آخرین اخبار شامخ کل اقتصاد ایران

اکوایران: گزارش شاخص مدیران خریداز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، از ورود اقتصاد به فاز رکود حکایت دارد. براساس ارزیابی های صورت گرفته شامخ کل اقتصاد در دی ماه 1400 به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر رسیده است. ورود اقتصاد به فاز رکود در حالی که ارزیابی این شاخص در دی ماه نشان دهنده بازگشت خوش بینی فعالان این بخش به آینده اقتصاد است.
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ کل اقتصاد ایران) از بنگاههای بزرگ اقتصادی، از تداوم بدبینی فعالان این بخش به آینده اقتصاد حکایت دارد.
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ کل اقتصاد ایران) از بنگاههای بزرگ اقتصادی، از تداوم بدبینی فعالان این بخش به آینده اقتصاد حکایت دارد. ارزیابی های صورت گرفته از بنگاههای بزرگ اقتصادی نشان می دهد که شامخ کل اقتصاد در آذر 1400 کمترین نرخ در ۴ ماه اخیر را داشته است.
۱