آخرین اخبار صنایع صادرات

اکوایران: ازرهای صادراتی را می توان یکی از معیارهای رشد تولید در صنایع صادرات محور دانست؛ به همین دلیل تغییر فرآیندها و رویه های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی از جمله عواملی است که می تواند تغییراتی در تولید را شکل دهد.
۱