آخرین اخبار طرح ساماندهی صنعت خودرو

اکو ایران : بررسی قیمت ها در بازار خودرو از خیمه سنگین رکود حکایت می کند.
اکو ایران : تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع با دبیر مجمع تشخیص مصلحت دیدار کردند.
اکو ایران : نمایندگان مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند.
اکو ایران : کلاف واردات خودرو هر روز پیچیده تر می شود این در شرایطی است که طرح های موازی باری واردات خودرو از سوی نمایندگان مجلس ارائه می شود
بررسی و رفع ایرادهای شورای نگهبان در کمیته صنعت کمیسیون صنایع به پایان رسیده و نمایندگان عضو این کمیسیون تلاش می کنند بار دیگر طرح "ساماندهی صنعت خودرو" را برای تعیین تکلیف به صحن مجلس ارسال کنند
۱