آخرین اخبار مالیات عایدی بر سرمایه

طرح مالیات عایدی بر سرمایه در مجلس است. مالیاتی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی می شود.
طرح مالیات عایدی بر سرمایه در حال تصویب است. یکی از اهداف این مالیات که در بسیاری از کشورها نیز اجرا می شود کاهش معاملات سفته بازانه است.
۰۳:۵۰
مالیات بر عایدی مسکن ابزاری است که در بسیاری از کشورها با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای مختلف دارایی اجرایی شده است.
در حالی که مالیات عایدی بر سرمایه یکی از ابزارهای تاثیرگذار در دست سیاست گذار در کشورهای توسعه یافته است، اثر این مالیات در اقتصاد ایران چیست؟
۱