آخرین اخبار مایشگاه های بین المللی تهران

اکوایران :‌پس از مقاومت های پلیس برای برگزاری نمایشگاه های پرمخاطب در محل نمایشگاه های بین المللی تهران که باعث تعطیلی یک روزه یک نمایشگاه شد امروز اعضای شورای شهر تهران طرح الزام شهرداری به انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران را بررسی کردند .
۱