آخرین اخبار مجمع عمومی عادی

اکوایران: روز شنبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت شستا (سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) برگزار می‌شود.
اکوایران: در روز شنبه مجمع 2 نماد وبملت و وتجارت برگزار می‌شود. سهامداران دو نماد بانکی بزرگ بورس، وبملت (بانک ملت) و وتجارت (بانک تجارت) اعضای جدید هیئت مدیره را انتخاب خواهند کرد.
اکوایران: در هفته پیش رو مجامع 22 شرکت بورسی و فرابورسی برگزار می‌شود.
اکوایران: در هفته پیش رو مجامع 8 شرکت بورسی و فرابورسی برگزار می‌شود.
۱